logotype
18/09/2020 - 19:54

Regulamin i cennik zajęć warsztatowych organizowanych przez Małą Akademii Robotyki i Architektury EduRoBoKids

1. Międzyszkolne Centrum Kreatywnej Nauki i Zabawy oraz Mała Akademia Robotyki i Architektury EduRoBoKids organizują w roku szkolnym 2018/19 dwa rodzaje zajęć typu warsztatowego: Robotyka + Drukarki 3D + Drony oraz Architektura + Drukarki 3D + Drony. Zajęcia te odbywają się w szkołach podstawowych i domach kultury co 2 tygodnie według ustalonego harmonogramu od 1 października 2018 do 31 maja 2019 roku. Uczestnicy zajęć pracują indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych, w grupach złożonych maksymalnie z 12 osób.

2. Szczegółowy program zajęć obejmujący 12 spotkań odbywających się co 2 tygodnie i obowiązujący w danym roku szkolnym podawany jest na stronie internetowej www.edurobokids.pl w zakładkach: Robotyka + Drony + Drukarki 3D i Architektura + Drony + Drukarki 3D co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Całkowity czas trwania jednostkowych zajęć to 3 x 45 minut (wersja warsztatów 3 in 1 z dronami i drukarkami 3D) lub 3 x 45 minut (wersja zajęć Solo bez dronów i drukarek 3D). W przypadku zajęć z 3 in 1 - 90 minut przeznaczone jest na część robotyczną i 45 minut na drukarki 3D i drony, a jeśli chodzi o zajęcia z architektury to 90 minut przeznaczone jest na część architektoniczną i 45 minut na drukowanie na drukarkach 3D i drony.

3. Udział w zajęciach jest możliwy po spełnieniu następujących warunków:
- wypełnienie deklaracji członkowskiej Akademii, zeskanowanie jej i przesłanie wypełnionej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Można również wypełnionej deklaracji zrobić zdjęcie i wysłać do Biura Akademii przy użyciu telefonu komórkowego na numer 507 97 33 22, ewentualnie złożyć ją osobiście w sekretariacie szkoły lub domu kultury;
- wypełnienie i wysłanie poprzez stronę internetową www.edurobokids.pl elektronicznego formularza zgłoszeniowego celem rejestracji w systemie i wstępnej rezerwacji miejsca na zajęciach;
- w określonym terminie (co najmniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami) dokonanie wpłaty należności za udział w zajęciach na wskazane w e-mailu konto (w tytule przelewu należy podać miejsce zajęć oraz imię i nazwisko Uczestnika) lub dokonanie zapłaty gotówką;
- przesłanie zaraz po dokonaniu wpłaty drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. dowodu wpłaty za udział w zajęciach lub okazanie go przed pierwszymi zajęciami;
- obowiązkowe, osobiste zgłoszenie się na pierwsze zajęcia Uczestnika wraz z Rodzicem (Opiekunem);
- podpisanie przez Rodzica (Opiekuna) na pierwszych zajęciach oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu i programu zajęć.

4. Wysyłając przez stronę internetową elektroniczny formularz rezerwujący Uczestnikowi warsztatów miejsce na zajęciach i dokonując wpłaty ustalonej kwoty Rodzic (Opiekun) akceptuje warunki udziału Uczestnika w zajęciach i zawiera wiążącą umowę.

5. Rodzic (Opiekun) Uczestnika zajęć jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w zajęciach w terminie podanym przez Organizatora. Numer konta i termin wpłaty zostaną przekazane drogą mailową. Nie wniesienie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w zajęciach. Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne. Cena za 1 godzinę lekcyjną wynosi 16zł. Wpłatę jednorazową za cały cykl 12 spotkań lub wpłatę w ratach należy regulować osobiście lub przelewem z góry, najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W razie dużej ilości chętnych o pierwszeństwie w przyjęciu decyduje wiek Uczestnika, wybór sposobu zapłaty i kolejność wpłat. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zostaną przyjęci starsi Uczestnicy, których Rodzice (Opiekunowie) dokonali jednorazowej wpłaty za cały cykl 12 zajęć.

6. Organizator zajęć nie dokonuje zwrotów należności w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach.

7. Obowiązkiem Rodzica (Opiekuna) Uczestnika zajęć jest poinformowanie Organizatora z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej nieobecności Uczestnika na warsztatach z powodu wypadającego w dniu warsztatów dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w szkole lub też z powodu klasowych wyjść i wyjazdów np. na zieloną lub białą szkołę, do teatru, kina, muzeum, na wystawę, itp. Preferuje się przekazanie takiej informacji e-mailem lub SMS-em oraz dopuszcza w rozmowie telefonicznej. Nie dopilnowanie tego i przyjazd Organizatora na zajęcia skutkuje potraktowaniem tego jako odbytych zajęć pomimo nieobecności Uczestników.

8. Organizator każdorazowo w przededniu zajęć wysyła Rodzicowi (Opiekunowi) Uczestnika warsztatów SMS przypominający o zajęciach. Organizator warsztatów w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach może odwołać zajęcia, informując Rodzica (Opiekuna) Uczestnika warsztatów o tym fakcie stosownym komunikatem przynajmniej 24 godziny wcześniej za pośrednictwem strony internetowej edurobokids.pl. W przypadku nagłego zdarzenia losowego (gdy do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 24 godziny) jest również możliwe odwołanie zajęć "w ostatniej chwili". O tym fakcie Rodzic (Opiekun) Uczestnika warsztatów zostanie powiadomiony w dniu przypadających zajęć telefonicznie lub SMS-em. Zajęcia te nie przepadają i zostaną odpracowane za 2 tygodnie.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu warsztatów oraz zmianę organizacji i czasu trwania części robotycznej lub architektonicznej jednostkowych zajęć w stosunku do części wykorzystywanej na drukarki 3D. Zmiana programu zajęć warsztatowych w tym m. in. zestawów edukacyjnych, z których korzystają Uczestnicy w trakcie zajęć możliwa jest jedynie gdy wyrazi na to zgodę większość Uczestników zajęć. Organizator zezwala w trakcie zajęć na krótkie przerwy np. na odpoczynek lub spożycie posiłku przez Uczestników zajęć, których łączny czas nie może przekraczać 15 minut. O zasadności i czasie ich stosowania decydują sami Uczestnicy.

10. Rodzic (Opiekun) Uczestnika zajęć podpisując niniejszy regulamin oświadcza iż został poinformowany, o prawach autorskich do programów i gier powstałych na zajęciach, które należą do Małej Akademii Robotyki i Architektury EduRoBoKids. Tylko Organizator warsztatów ma prawo do wykorzystywania w/w materiałów na swoich stronach internetowych oraz w materiałach służących rozpowszechnianiu i popularyzacji działań w zakresie prowadzonej przez siebie działalności. Mała Akademia Robotyki i Architektury EduRoBoKids gromadziła dokumentację fotograficzną prowadzonych zajęć do 30.04.2018r. Jeżeli Rodzic (Opiekun) Uczestnika zajęć nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka wraz z wizerunkami innych osób uczestniczących w zajęciach, prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. Rodzic (Opiekun) Uczestnika warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zajęć na podst. art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (tj. Dz. Ust. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej i w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz promocją Małej Akademii Robotyki i Architektury EduRoBoKids zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. Punkt ten regulaminu obowiązywał tylko do dnia 30.04.2018r. czyli przed wejściem w życie RODO.

12. Organizator bierze odpowiedzialność za powierzonych mu na zajęcia Uczestników warsztatów tylko w wyznaczonych godzinach zajęć warsztatowych. Organizator może żądać od  Rodzica (Opiekuna) pokrycia kosztów umyślnie zniszczonego lub uszkodzonego przez Uczestnika zajęć elementu zestawu edukacyjnego, a ponieważ zajęcia mają charakter podobny do zajęć lekcyjnych Organizator zastrzega sobie również możliwość skreślenia dziecka z zajęć i zwrot Rodzicowi pozostałych poniesionych przez niego kosztów w przypadku notorycznego niewłaściwego zachowania Uczestnika na zajęciach.

   Kraków, dnia 1 września 2018 roku  

  Dyrektor Międzyszkolnego Centrum
Kreatywnej Nauki i Zabawy w Krakowie
          mgr Krzysztof Świętek

                                                                              

                                                                                                                                 

Globbersthemes - joomla templates
PBBooking - online booking for joomla
© Copyright  2020 admin@edurobokids.pl
EduRoBoKids Wszystkie prawa zastrzeżone