logotype
18/09/2020 - 19:13

Polityka Prywatności EduRoboKids

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności Małej Akademii Robotyki EduRoboKids (dalej jako Akademia EduRoboKids). Administratorem Akademii EduRoboKids jest Krzysztof Świętek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mała Akademia Robotyki EduRoboKids Krzysztof Świętek w Krakowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem os. Na Stoku 30/27, 31-706 Kraków  NIP: 678-170-07-57 REGON: 123120298.


Dane osobowe

Dane osobowe zbierane przez Administratora Akademii EduRoboKids są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Akademii EduRoboKids dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Akademii EduRoboKids. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Poniższy dokument prezentuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji zebranych od użytkowników serwisu edurobokids.pl oraz osób, które przekazały nam swoje dane osobowe w bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Mała Akademia Robotyki EduRoboKids Krzysztof Świętek
os. Na Stoku 30/27, 31-706 Kraków

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

- poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- poczty tradycyjnej – os. Na Stoku 30/27, 31-706 Kraków
- telefonu +48 507 97 33 22


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przeglądanie informacji zamieszczonych na stronach edurobokids.pl jest bezpieczne. Serwis edurobokids.pl nie gromadzi i nie wykorzystuje informacji o Tobie i innych użytkownikach serwisu bez ich wiedzy.

Przekazywane przez Ciebie i innych użytkowników w rozmowie telefonicznej, w deklaracji uczestnictwa lub w formularzu rejestracyjnym na stronie edurobokids.pl Twoje dane osobowe będą przede wszystkim wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu, zorganizowania zapisów i utworzenia grup oraz prawidłowej realizacji zamówionych usług i informowania o postępach lub problemach związanych z realizacją zamawianych usług. Oto szczegółowe informacje jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych Akademii EduRoboKids przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

- w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy na Twoje żądanie i zapisania oraz przyjęcia dziecka na zajęcia warsztatowe, Administrator danych przetwarza Twoje dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie edurobokids.pl lub w pisemnej deklaracji uczestnictwa, tj. imię i nazwisko rodzica/opiekuna, imię i nazwisko dziecka (uczestnika zajęć), wiek dziecka, nazwa placówki dydaktycznej, do której dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna;

- w celu powiadamiania i przypominania rodzicowi/opiekunowi uczestnika zajęć o ważnych sprawach dotyczących zajęć np. o zbliżających się terminach kolejnych zajęć, odwołaniach lub przesunięciach zajęć, Administrator danych wysyła sms lub mail wykorzystując do tego numer telefonu kontraktowego rodzica/opiekuna podany w formularzu rejestracyjnym na stronie edurobokids.pl lub w pisemnej deklaracji uczestnictwa w zajęciach warsztatowych.

- w celach marketingowych i reklamowych Administrator danych wysyła powiadomienie sms-em lub mailem do rodzica/opiekuna uczestnika zajęć o zbliżającym się w kolejnym roku szkolnym nowym cyklu zajęć warsztatowych oraz o specjalnych akcjach promocyjnych (np. z okazji św. Mikołaja, Dnia Dziecka) Administrator danych wykorzystuje w tym celu numer telefonu kontraktowego rodzica/opiekuna podany w formularzu rejestracyjnym na stronie edurobokids.pl lub w pisemnej deklaracji uczestnictwa;

Ponadto Administrator danych osobowych Akademii EduRoboKids nie przetwarza (choć umożliwiają mu to narzędzia, którymi dysponuje) Twoich danych osobowych w następującym zakresie:

- nie wykorzystuje do przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na stronie www, tzn. danych dotyczących przeglądanych przez Ciebie stron, danych dotyczących sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, oraz adresu IP;

- nie wykorzystuje do przetwarzania statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na stronie edurobokids.pl, tj. danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na stronie edurobokids.pl oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego za wyjątkiem odczytywania wskazań licznika odwiedzin dostępnego na stronie głównej edurobokids.pl;

- nie wykorzystuje do przetwarzania danych informacji zawartych w plikach cookies. Podczas korzystania z naszego serwisu na Twoim komputerze, smart fonie lub tablecie zapisywane są niewielkie pliki tekstowe tzw. pliki cookie. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego prezentowania treści na Twoim urządzeniu. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Cię a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.


Dobrowolność i zgoda na podanie i przetwarzanie danych osobowych
 
Korzystając z formularza rejestrującego uczestnika zajęć na stronie edurobokids.pl będziesz poproszony o akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazanie przez Ciebie wymaganych przez formularz danych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych na rzecz Akademii EduRoboKids. Brak zgody z Twojej strony na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam nawiązanie kontaktu, a co za tym idzie świadczenie usług dla Ciebie.


Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 miesięcy (jeżeli uczestnik wziął udział w zajęciach w tym okresie i był utrzymany z rodzicem/opiekunem tzw. kontakt aktywny).

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
- kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
- kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 2 lata;
- po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Akademię EduRoboKids - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
- organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
- firmie windykacyjnej w przypadku niewywiązywania się z podpisanych umów w sprawie świadczenia usług.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- żądania przenoszenia danych osobowych.

Żądanie należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym serwisie.  

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie treści Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany mailem.

Globbersthemes - joomla templates
PBBooking - online booking for joomla
© Copyright  2020 admin@edurobokids.pl
EduRoBoKids Wszystkie prawa zastrzeżone